Sara Amundson is president of the Humane Society Legislative Fund.